I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2015

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý III năm 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội khóa XIII; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học và Quyết định số 5099/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và nhất trí thông qua Đề án đề nghị bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 để trình Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

2. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về chủ trương thành lập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thành lập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Xã hội theo đúng quy định.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục trực thuộc Đảng bộ Trường.         

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2010 - 2015 của các khoa: Giáo dục, Xây dựng và Điện tử Viễn thông. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo các khoa tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2010 - 2015 và thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

5. Thực hiện Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội khóa XIII và Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến và thống nhất một số nội dung của Đề án thành lập Hội đồng Trường.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2018 và Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung cụ thể như: đánh giá kết quả tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2015; cho ý kiến về việc hoàn thiện chương trình đào tạo, tăng cường biên soạn, xuất bản giáo trình; đánh giá hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên; kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Trường Đại học Vinh; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

IV. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014; tiến độ thực hiện việc thanh toán tiền thừa giờ năm học 2014 - 2015 cho cán bộ; đánh giá kết quả thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất...

V. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT VÀ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020     

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về nội dung các nghị quyết chuyên đề và hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với các Ban của Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường triển khai thực hiện.

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2015

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2015), Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2015), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2015) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2015); 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015); 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2015); 98 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2015); 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015); 69 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2015), 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Hoàn thành thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

4. Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

5. Chỉ đạo hội nghị cán bộ - viên chức các cấp năm học 2015 - 2016; lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 56.

6. Tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp. Xét đề nghị phát thẻ đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2015.

7. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2015 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; tiến hành thống kê số lượng, chất lượng đảng viên năm 2015.

8. Xây dựng chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

9. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm, trạm, nhà xuất bản... nhiệm kỳ 2015 - 2020.

10. Chỉ đạo tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXIX nhiệm kỳ 2012 - 2017; hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn Trường XXXII (nhiệm kỳ 2013 - 2018); Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2018); Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020.