Thực hiện kế hoạch 56/KH-TLĐ ngày 21/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viện công đoàn, Ban Thường  vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2017.

Mục đích:

1. Đổi thẻ đoàn viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên, nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên  công đoàn. Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên công đoàn các cấp.

2. Thông qua đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn.

TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:…………………………..

1. Họ và tên đoàn viên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Quê quán:

4. Số CMTND hoặc thẻ căn cước: ………….. Nơi cấp:…………………

5. Ngày vào công đoàn:……………………….

6. Đã được cấp thẻ đoàn viên mẫu cũ từ ngày:… Số thẻ:……………..

7. Tôi xin tự nguyện đăng ký được đổi (cấp) thẻ đoàn viên công đoàn như sau:

a. Loại thẻ đoàn viên liên kết với VietinBank:

b. Loại thẻ đoàn viên thông thường:

(Có ảnh kèm theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên)

Khi được đổi (cấp) thẻ đoàn viên có chức năng mới, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn cả đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn và của công đoàn cấp trên. Xin trân trọng cảm ơn!

 

….. ngày …. tháng….. năm 2017

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)