BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 44

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 3/7/2017 đến ngày 9/7/2017)

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 3/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 4/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 5/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 6/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 7/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 8/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 9/7/20117

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

 

Ghi chú