BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 41

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 12/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 15/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 16/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 17/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 18/6/20117

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

 

Ghi chú