BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh Trưởng phòng; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/5/2017

13:30

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022(Phiên thứ nhất)

- Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXIX

- Ban Tổ chức Đại hội

Đại biểu có Giấy mời; Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 16/5/2017

07:00

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022(Phiên thứ hai)

- Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXIX

- Ban Tổ chức Đại hội

Đại biểu có Giấy mời; Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 17/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 19/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 20/5/2017

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 21/5/20117

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

Ghi chú