Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường, góp phần bảo vệ an ninh  trật tự và an toàn trong đợt chấm thi và nghĩ hè. Phòng Bảo vệ đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh  kết hợp với các khoa đào tạo củ sinh viên đến làm nhiệm vụ trực trường. Đồng chí trương phòng đã chỉ đạo cán bộ phòng Bảo vệ và sinh viên tham gia trực trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuần tra an ninh trật tự trong khuôn viên của trường thường xuyên 24/24  kiểm tra các khu vực nhà thi nghiệm, nhà làm việc công nghệ cao, dãy nha D3 phòng học máy tính.  

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, cảnh giác bảo vệ tài sản của trường. Tăng cường phối hợp với cac phòng ban, đơn vị trong trường  khắc phục kip thời những  thiếu sót trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lối sống lành mạnh trong trường học.

Một số hình ảnh tuần tra an ninh trật tự

Tuần tra nhà thí nghiệm.


Tuần tra khu vực nhà B


 

Tuần tra khu vực nhà CNC và khu vực nhà thư viện