Mẫu này sử dụng để cán bộ, công chức, viên chức trường Đại học Vinh làm thủ tục bàn giao tài sản, trang thiết bị, công nợ do Nhà trường cấp, cho vay để phục vụ công việc trước khi nghỉ hưu, chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc...

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG NỢ, BÀN GIAO TÀI SẢN

(Dành cho CC, VC trước khi nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt HĐLĐ)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Họ và tên: ............................................. Sinh ngày ..... /....../........

            Đơn vị công tác: ........................................................................

            Lý do xin xác nhận (nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt HĐLĐ...):

            .............................................................................................

            Tôi xin cam đoan đã thanh toán hết công nợ; bàn giao hết công việc; bàn giao hết tài sản được Nhà trường cấp để phục vụ công việc. Kính đề nghị các đơn vị có liên quan xác nhận để tôi hoàn tất mọi thủ tục theo quy định.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

PHÒNG KH&HTQT

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

TT TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày .... tháng .... năm .......

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nghệ An, ngày .....tháng ..... năm .......

NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)